Wednesday, July 8, 2015

ತಿಮ್ಮಿ ನಿನ್ ಸಂಗ ,,,,,,,,,,,,,,,
ತಿಮ್ಮಿ ನನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡು
ಸದ್ದು ಇಲ್ದೆ ಕಣ್ಣಿನಾಗೆ ಮಾತನಾಡು 
ಮೋಡ ಮುತ್ತಿದ್ ಆಕಾಶ ನೋಡು
ನನ್ ಕೈಯಾ ಹಿಡ್ದು ಸರಸ ಆಡು!
   
ತಿಮ್ಮಿ ಗುಡ್ಗು ಸಿಡ್ಲು ಆಟ ನೋಡು
ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಸೋಲ್ತು ನೋಡು  
ಚಿಟ ಪಟ ಮಳೆ ಹನಿ  ನೋಡು 
ತುಂಬಿದ್ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಕಾ ನೋಡು! 

ತಿಮ್ಮಿ ನಿನ್  ಸಂಗ ಚಂದ ನೋಡು 
ನೀನಿದ್ರೆ ಲೋಕ ಬ್ಯಾಡಾ ನೋಡು
ಗುಡ್ಲು ಮನೆ ಕಾದೈತೆ ನೋಡು 
ಎಲ್ಲಾ ಮರ್ತು ಒಂದಾಗ್ಬೇಕ್ ನೋಡು!  :-) 

No comments: