Wednesday, July 22, 2015

ಸುಂಟ್ರುಗಾಳಿ ಸುತ್ತಿಸುತ್ತಿ ,,,,,,,,,,,,,,ಸುಂಟ್ರುಗಾಳಿ ಸುತ್ತಿಸುತ್ತಿ 
ಕಸ ಕಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಎತ್ತಿ 
ಕಣ್ಣೇ ಕಾಣ್ದಂಗಾಗೈತೆ 
ಕಿವಿ ಕೇಳ್ದಂಗಾಗೈತೆ!
ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನಾನು ತಿಮ್ಮಿ !

ನಿನ್ನ ನಗು ಕಂಡ್ರೆ  ಸಾಕು
ನಿನ್ನ ನೆರಳು ಬಿದ್ರೆ ಸಾಕು 
ಸುಡು ಬಿಸ್ಲ ಮರಳುಗಾಡು   
ಆಗೋಯ್ತೈತೆ ಮಲೆನಾಡು!
ಯಾಕೆ ನೀನು ಬರ್ನೇ ಇಲ್ಲಾ ತಿಮ್ಮಿ! 

ಚುಕ್ಕಿಗಳ್ನ ಎಣ್ಸಿ ಎಣ್ಸಿ               
ಕನ್ಸುಗಳ್ನ ಪೋಣ್ಸಿ ಪೋಣ್ಸಿ 
ಕಾದು ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾಗೈತೆ
ನಿಂತಾ ನೆಲ ಸುಟ್ಟೋಗ್ತೈತೆ 
ತಂಪಾಗ್ ನೀನು ಬಾರೇ ಬೇಗ ತಿಮ್ಮಿ!  :-)

No comments: