Friday, August 21, 2015

ಹೆಂಡದ್ಗಡ್ಗೆ ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ನಾನು,,,,,,,,,,,,,,,,,

ಹೆಂಡದ್ಗಡ್ಗೆ ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ನಾನು
ಮನಸಿನ್ಗಡ್ಗೆ ತುಂಬಾ ನೀನು!
ಮಾತು ಮರ್ತಾ ಮೂಕ ನಾನು
ನನ್ನಾ ಮರ್ತಾ ಮಿಕ ನೀನು !
ಆ ನಿನ್ನಾ ಮಾತು ಆ ನಿನ್ನಾ ಪ್ರೀತಿ
ಬುಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬದ್ಕೋ ರೀತಿ!
ಗೊತ್ತಾಗ್ದೇನೇ ಮನ್ಸು ಒದ್ದಾಡ್ತೈತಿ
ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ದೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಗೋಳಾಗೈತಿ!
ಬಗ್ದು ಬೊಗ್ಸೆ ತುಂಬಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನೆಲ್ಲ
ನೀನಿಷ್ಟು ಬೇಗ ಮರ್ತೋದ್ಯಲ್ಲಾ !
ನಾ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ನೀರ್ನಾಗ್ ಹೋಮ
ನನ್ನೆದ್ಯಾಗಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ನಾಮ!
ಲೋಕ ಎಲ್ಲಾ ನಿನ್ನಂಗಾದ್ರೆ ಬದ್ಕೋದೆಂಗೆ
ಕಾಯ್ಕ ಕರ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಮಾಡೋದೆಂಗೆ!
ಮನ್ಸಾ ಮನ್ಸನ್ ನಂಬೋದೆಂಗೆ
ಬದ್ಕು ಮುಂದೆ ನಡೆಯೋದೆಂಗೆ!
ಹೇಳೇ ನೀನು ತಿಮ್ಮಿ
ನನ್ ಮನ್ಸು ಕದ್ದಾ ತಿಮ್ಮಿ!
ಸುಮ್ಕಿದ್ರೆಂಗೇ ತಿಮ್ಮಿ
ಮಾತಾಡ್ ನೀನು ತಿಮ್ಮಿ!

No comments: