Sunday, May 31, 2015

ಬಿಡು ಮರುಳೆ ವೈರಾಗ್ಯ !

ಬಿಡು ಮರುಳೆ ವೈರಾಗ್ಯ 
ನಗುವ ನೇಸರ ನೋಡು 
ಮುಳುಗುತೇಳುವ ಚಂದವ 
ಮುಗಿಲ ತಾರೆಯ ನೋಡು 
ಹೊಳೆವ ಅದರ ಸಂಭ್ರಮವ 
ಹರಿವ ನದಿಯನು ನೋಡು 
ಸಾಗರ ಸೇರುವದರ ತವಕವ 
ಅರಳುವ ಹೋವು ನೋಡು 
ಚೆಲುವ ಚೆಲ್ಲುವ ಆ ಪರಿಯ 
ಬಿಡು ಮರುಳೆ ವೈರಾಗ್ಯ 
ಮುಂದಿರುವ ಹಾದಿಯ ನೋಡು 
ಎಷ್ಟು ಚೆಂದವೀ ಜೀವನ 
ನಗುತ ನಗಿಸುತ ಬಾಳುವ 
ತುಂಬುಬಾಳಿನ ಅಂದವ 
ಚಂದದಲಿ ಅನುಭವಿಸುವ 
ಬದಲಿಸು ನಿನ್ನ ಮನವ 
ಬಿಡು ಮರುಳೆ ವೈರಾಗ್ಯ !

No comments: