Tuesday, December 8, 2015

ಲಹರಿ ಬಂದಂತೆ...... ೮,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 
 
ಹೊತ್ತು ಮುಳ್ಗೋ ಹೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲೇ
ನಿನ್ನಾ ಮನ್ಸಾಗೇನೋ ತುಂಬೈತಲ್ಲೇ
ನಿನ್ಕಣ್ಣಾಗ್ ಕಂಬ್ನಿ ತುಂಬೈತಲ್ಲೇ
ನಿನ್ಮೂತಿ ಭಾರೀ ಕೆಂಪು ಆಗೈತಲ್ಲೇ
ಮೊಗ್ದಾಗ್ ನಗು ಮಾಯ್ವಾಯ್ತಲ್ಲೇ
ಯಾಕೇ ಹಿಂಗೇ ಹೇಳೇ ನಂಗೆ ತಿಮ್ಮಿ!

ಬಾಗ್ಲಾ ಹಿಂದೆ ನಿಂತ್ಗೊಂಡ್ ನೀನು
ಮಾತಾಡ್ದಂಗೆ ಮುನುಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ
ನನ್ನೆದ್ಯಾಗೇನೋ ಭಾರೀ ನೋವು
ಈ ಕ್ವಾಪಾ ತಾಪಾ ಬ್ಯಾಡಾ ಕಣೇ
ಬ್ಯಾಸ್ರಾ ಗೀಸ್ರಾ ಬ್ಯಾಡಾ ನೋಡು
ಹೂವಿನಂಗೆ ನಗ್ತಾ ಇರೆ ತಿಮ್ಮಿ!

No comments: