Friday, June 26, 2015

ತಿಮ್ಮಿ,,,ತಿಮ್ಮಿ,,,,,ನನ್ತಿಮ್ಮಿ!

ಸಾರಾಯಂಗ್ಡಿ ಮೂಲೇನಾಗೆ
ನನ್ತಿಮ್ಮಿ ಕಂಡಂಗಾಯ್ತು
ನಾಟಿಕೋಳೀಗ್ ಕಾರ ಅಚ್ಚಿ
ಉಪ್ಪುನ್ಕಾಯಿ ರೊಟ್ಟಿಚೂರು
ಬಗಲಾಗಿಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಾಗಿಲ್ತನ್ಕ
ಬಲ್ಗಾಲಿಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಂಗಾಯ್ತು
ಸಾರಾಯಿ ಖಾಲಿ ಬರಿ ಖಯಾಲಿ
ತಿಮ್ಮಿ ಮಾಯ್ವಾಗಿದ್ಲು ತಲೆತುಂಬಾ
ತಿಮ್ಮೀನ್ ತುಂಬ್ಕಂಡ್ ಬಾಟ್ಲು ಖಾಲಿ ಆದ್ವು!
*****************************
*****************************
ಚನ್ನಾಗುಪ್ಪು ಕಾರ ಅಚ್ಚಿ
ಎಂಚಿನ್ಮ್ಯಾಗೆ ಕೆಂಪಾಗುರ್ದು
ತಟ್ಯಾಗಿಟ್ಟ ಮೀನಿನ್ ಕಣ್ಣಾಗ್
ಹೂವಂಗ್ ಕಂಡ್ಳು ನನ್ತಿಮ್ಮಿ!  
********************
*********************

ಕೋಪಾ ಯಾಕೆ ತಿಮ್ಮಿ ನಿಂಗೆ
ಇಲ್ಲಿ ಮೂರೇ ದಿನುದ್ ಬಾಳು
ಇರೋ ತನ್ಕ ನನ್ಗೆ ನೀನು ನಿನ್ಗೆ ನಾನು
ತಬ್ಕಂಡಿದ್ರೆ ಲೋಕದ್ ಚಿಂತೆ
ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಯೋಳು! 
********************
********************
 ಸುರ್ಯೋ ಮಳೆ ಸುರ್ರಂತಿತ್ತು
ಬೀಸೋ ಗಾಳಿ ಭೋರಂತಿತ್ತು
ಕಣ್ಣಾಗ್ ನೀರು ತೊಟ್ಟಿಕ್ತಿತ್ತು
ನನ್ತಿಮ್ಮಿ ನೆನ್ಪು ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು!

ಬಾಯಾಗ್ ಮಾತು ಬಂದಾಗಿತ್ತು 
ಎದ್ಯಾಗ್ ನೂರು ನೋವಾಗ್ತಿತ್ತು
ಊಟ ತಿಂಡಿ ಬ್ಯಾಡ್ವಾಗಿತ್ತು
ನನ್ತಿಮ್ಮಿ ಮೂತಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು!

ಮನಸ್ನಾಗೊಂದೇ ಆಸೆ ಇತ್ತು
ತಿಮ್ಮೀನ್ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಬೇಕಿತ್ತ್ತು
ಮೂತೀಗ್ ಮೂತಿ ಉಜ್ಬೇಕಿತ್ತು
ನನ್ತಿಮ್ಮಿ ರೂಪು  ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು!

ಬಾರಿನ್ ದಾರಿ ಬಾರಂತಿತ್ತು
ಕಾರೇ ಕುದ್ರೆ ಆದಂಗಿತ್ತು
ಸೋಡಾ ನೀರು ಬ್ಯಾಡಾಗಿತ್ತು
ಬಾಟ್ಲು ಖಾಲಿ ಆಗೋಗಿತ್ತು!

ನನ್ತಿಮ್ಮಿ ನೆನ್ಪು ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು!  :-) :-(

No comments: