Tuesday, December 13, 2016

ತಾರೆ ಆದ್ಳು ತಿಮ್ಮಿ!

ಬಿಂದ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹುಳಿ ಹೆಂಡ
ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಲು ತಿಮ್ಮಿ!
ಕೋಳಿ ಕಾಲ್ಗೆ ಖಾರ ಹಚ್ಚಿ
ಸುಟ್ಕೊಂಡ್ ತಂದ್ಳು ತಿಮ್ಮಿ!
ಕಾಲಂದ್ಗೆ ಚಿಮ್ಕೊಂಡ್ ಚಿಮ್ಕೊಂಡ್
ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಲು ತಿಮ್ಮಿ!
ಎದ್ಯಾ ಬ್ಯಾಸ್ರಾ ಓಡ್ಸೋಕ್ಕಂತ
ಹಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಲು ತಿಮ್ಮಿ!
ಬದ್ಕಲ್ ಹಸ್ರು ಚಿಗುರ್ಸಕ್ಕಂತ
ನಕ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಲು ತಿಮ್ಮಿ!
ತಿಮ್ಮನ್ ಬಾಳಿನ್ ಆಕಾಶ್ದಾಗೆ
ಚೆಲ್ವಿನ್ ತಾರೆ ಆದ್ಳು ತಿಮ್ಮಿ!
ತಾರೆ ಆದ್ಳು ತಿಮ್ಮಿ!
ತಾರೆ ಆದ್ಳು ತಿಮ್ಮಿ!
ತಾರೆ ಆದ್ಳು ತಿಮ್ಮಿ!
ತಾರೆ ಆದ್ಳು ತಿಮ್ಮಿ!
(ಚಿತ್ರ: ಅಂತರ್ಜಾಲದಿಂದ)

No comments: